LPG

C3 a C4 uhľovodíky sa používajú spolu ako propán-butánová zmes (angl. LPG – Liquified Petroleum Gas) alebo samostatne. LPG sa používa na pohon automobilov alebo na energetické účely.

V poslednom desaťročí sa uskutočnil intenzívny výskum motorov plnených skvapalnenými ropnými plynmi (LPG). Pri ich prevádzkovaní vzniká podstatne nižšia tvorba emisií ako pri bežných motoroch. Zaujímavým palivom sa stal LPG pre jeho nízku cenu (nižšia sadzba spotrebnej dane). Výraznejšiemu použitiu LPG ako paliva bráni jeho široké uplatnenie ako surovinového zdroja v rafinériách a ako náhrady za zemný plyn.

Zloženie LPG je rozdielne v lete a v zime. V zimným mesiacoch obsahuje vyšší podiel propánu.

Vybrané vlastnosti podľa normy STN EN 589:

Oktánové číslo motorovou metódou

89

Obsah síry po odorizácii, max.

50 mg/kg

Absolútny tlak pri 40oC max.

1 550 kPa

Olejový zvyšok, max.

100 mg/kg

LPG sa prepravuje a skladuje v kvapalnom stave. Pri úniku sa dobre a rýchlo odparuje, so vzduchom tvorí výbušnú zmes a má vyššiu hustotu ako vzduch. Môže sa zhromažďovať v miestach, ktoré sú nižšie položené, v kanáloch a zle vetraných miestach.  Automobily s LPG nesmú parkovať v podzemných garážach.