Preprava a skladovanie ropy

Preprava ropy

Preprava ropy je ovplyvňovaná najmä tým, že miesta ťažby a miesta spotreby sú od seba veľmi vzdialené. Ropa sa na miesto spracovania dopravuje:

  • ropovodmi,
  • lodnou dopravou – námorné tankery a riečne cisterny,
  • železničnou sieťou (železničné cisterny),
  • kombinovaným spôsobom tanker-ropovod.

Ropovodmi sa dopravuje ropa na veľké vzdialenosti po súši aj na morskom dne. Prečerpáva sa čerpadlami v rúrach s priemerom 500-1200 mm. Aby bol tento systém spoľahlivý, veľmi dôležitá je protikorózna ochrana potrubí ropovodov. Nevýhodou je veľký objem ropy, potrebný na naplnenie ropovodu, fixná trasa bez možnosti zmeny, citlivosť na zemetrasenia a v ostatných rokoch zraniteľnosť pri teroristických útokoch.

Výhodná je doprava veľkými tankermi najmä do  rafinérií na pobreží. Použitie veľkých tankerov umožňuje významne znížiť jednotkové náklady na tonu prepracovanej ropy. Nevýhodou je len jednosmerná doprava, bez možnosti využiť tanker na spiatočnej ceste.

Železničná doprava ropy, ktorá dominovala v prvej polovici 20. Storočia,  sa v súčasnosti využíva len obmedzene a na krátke vzdialenosti.

Na Slovensko sa ropa prepravuje od roku 1961 ropovodom Družba. Jeho začiatok je v Samare (Ruská federácia) a na Slovensku sú dve prečerpávacie stanice (Budkovce a Šahy) v správe spoločnosti Transpetrol. Na území SR má ropovod Družba dĺžku 506,6 km a jeho denná prepravná kapacita je 1,8-2 mil. barelov. Rýchlosť prúdenia ropy je 1,0-1,4 m/s. Správcom systému je ruská spoločnosť Transnefť, v SR je správcom spoločnosť Transpetrol.

Skladovanie ropy

Ropa je skladovaná buď v nadzemných, alebo podzemných  nádržiach. Podzemnénádrže sa budujú zvyčajne na skladovanie strategických zásob ropných produktov. Osobitným prípadom sú dlhodobé sklady ropy vo vyťažených podzemných priestoroch v bývalých soľných baniach.

Z hľadiska konštrukcie sa dajú nádrže rozdeliť na:

  • nádrže s pevnou strechou,
  • nádrže s plávajúcou strechou,
  • nádrže s vnútornou plávajúcou strechou,
  • tlakové nádrže.

Nádrže s pevnou strechou musia byť uložené v betónových vaniach s izoláciou, ktorá zabraňuje znečisteniu podzemných vôd, musia mať reflexný náter, aby sa v maximálnej miere znižoval únik uhľovodíkov dýchaním nádrží. Tento typ nádrží sa používa na skladovanie produktov s nízkou tenziou pár, ako sú vykurovacie oleje, asfalty, motorová nafta. Nádrž s pevnou strechou má nad hladinou kvapaliny vzduch zmiešaný s parami produktu. Pri plnení nádrže je plynná fáza vytesňovaná kvapalinou. Pri vyprázdňovaní sa naopak do nádrže nasáva vzduch. Podobný jav nastáva pri ohrievaní obsahu nádrže, resp. pri jeho chladení. Tento jav sa nazýva„dýchanie nádrže“. Na kontrolu únikov sa používajú rôzne technológie zachytávania pár prchavých uhľovodíkov.

Nádrže s plávajúcou strechou sa používajú na skladovanie kvapalín s vysokou tenziou pár (ropa, benzíny). Nádrž je tvorená plášťom, na ktorom sa pohybuje strecha na kvapaline. Strecha je dôkladne utesnená, aby nedochádzalo k úniku kvapaliny a aby do nádrže neprenikala dažďová voda. Uprostred strechy je zberná nádrž, z ktorej je systémom rúrok odvádzaná dažďová voda do čistiarne odpadových vôd.

Nádrž s vnútornou plávajúcou strechou má dve strechy, jednu plávajúcu a druhú pevnú. Plynná fáza je v priestore medzi plávajúcou a pevnou strechou.

Plynné uhľovodíky, resp. skvapalnené uhľovodíky sa vzhľadom na nízky bod varu skladujú v tlakových zásobníkoch, ktoré majú zvyčajne sférický alebo valcový tvar.

Nádrže slúžia na bezpečné uskladnenie ropy, vytváranie rezervy na spracovanie a vyrovnanie výkyvov v spotrebe. Okrem toho členské štáty EÚ musia mať vytvorený povinný objem strategických zásob ropy a ropných výrobkov (Smernica Rady 2009/119/ES).

Núdzové zásoby musia byť v takom objeme, ktorý sa rovná objemu čistého dovozu ropy za 90 dní alebo 61 dňom priemernej domácej spotreby. Za dodržanie legislatívy o núdzových zásobách ropy zodpovedá Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre zabezpečenie všetkých činností vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze (http://www.reserves.gov.sk/ ).