Odborné publikácie

Konferencia o spracovaní ropy a seminár - prezentácie
Prezentácie zo 46. medzinárodnej konferencie o spracovaní ropy a predkonferenčného seminára Súčasné trendy v komplexnom spracovaní ropy a druhá generácia biopalív.
Ceny ropy
Ropa je strategickou, a zároveň najviac obchodovanou komoditou. Od jej cien sa odvíja aj to, koľko platíme za motorové palivá, ale aj ceny zemného plynu či čierneho uhlia.
Palivá pre život - publikácia Svetovej petrolejárskej rady
Odborné dielo sa venuje fundamentom energetického priemyslu - od vyhľadávania a ťažby cez rafinérsky hodnotový reťazec až po obchodovanie s uhlíkom - stručnou a zrozumiteľnou formou.
SVET: kľúčová štatistika energií
Medzinárodná energetická agentúra (IEA) vydala sumarizáciu kľúčových energetických dát. Tento druh ročenky IEA publikuje od roku 1997.
120. výročie narodenia prof. Ing. Dr. techn. Františka Valentina
V tomto roku uplynulo 120 rokov od narodenia významného chemika, pedagóga, organizátora vysokého školstva a vedy na Slovensku prof. Ing. Dr. techn. Františka Valentina, prvého dekana Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity (dnešnej Univerzity Komenského). Jeho dielo a prínos pre školstvo a vedu sumarizujú autori L. Soják, M. Sališová a J. Čársky.
Vývoj ropného a petrochemického priemyslu na Slovensku
Dosiaľ nepublikované dielo Prof. Ing. Václava Veselého, DrSc., významného slovenského odborníka a pedagóga - zakladateľa katedry ropy na Slovenskej technickej univerzite. Jediný exemplár posledného diela Prof. Ing. Václava Veselého, DrSc. sa zachoval vďaka Ing. Jozefovi Mikulcovi, CSc., ktorý donedávna viedol Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny a bol žiakom profesora V. Veselého. Originál je uložený v archíve Informačných a dokumentačných služieb SLOVNAFT, a.s., a jeho digitalizovanú podobu doplnenú o obálku a príhovor tu majú k dispozícii všetci záujemcovia o históriu odvetvia, ktoré sa stalo synonymom technického pokroku.
Pôvod a geologicko-ekonomické aspekty ťažby ropy
Prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc., PRIF UK, Katedra ložiskovej geológie, Česko-slovenský po-konferenčny seminár
Dead or alive. What is the future of European fuel production
Béla Kelemen, MOL Group Refining & Marketing Senior Vice President on Europen Fuel Conference in Paris, March 2012
Závažné havárie výroby, dopravy i skladování nebezpečných látek v chemickém průmyslu a jejich jevy
I. Zapletalová
Úspech a problémy a metyl-terc.butyléterom ako komponentom na zvýšenie oktánového čísla benzínov
Doc. Ing, Milan Králik, CSc., Prof. Ing. Vendelín Macho, DrSc., Ing. Jozef Mikulec, CSc.