História ťažby a spracovania ropy na Slovensku

Začiatky prieskumu a ťažby ropy na Slovensku sú spájané s menom Ján Medlena, ktorý v roku 1913 využíval výrony ropného plynu na vykurovanie svojho domu jednoduchým spôsobom. Výbuch primitívneho zariadenia upozornil štátne orgány na možnú prítomnosť ropy a následný geologický vrt potvrdil ropu v hĺbke 163-168 m. Prvá sonda mala značnú výdatnosť 15t ropy/deň. Do konca vojny sa vyťažilo 29 362 t ropy.

Po vzniku 1.ČSR pokračovali prieskumné činnosti a rozvoj ťažby ropy. Medzivojnové obdobie bolo turbulentné a ovplyvňované svetovou hospodárskou krízou, odbytovými problémami v rafinériách. V rokoch 1919 - 1938 vyťažili v Gbeloch 214 205 t ropy, čo predstavovalo 71% z ropy vyťaženej na celom území ČSR. Produkcia zemného plynu dosahovala denne 2 - 3 tis. m3 a využívala sa na doťažovanie ložísk.

Vojnové obdobie Slovenského štátu znamenalo prechod riadenia ťažby do prenájmu nemeckej spoločnosti DEA a z pochopiteľných dôvodov zdvojnásobenie ťažby ropy. Súčasťou tohto úsilia bola aj modernizácia vrtných prác. V povojnovom období sa ťažobné prevádzky museli vysporiadať s odvezením technologických zariadení. Konsolidácia bola rýchla a postupne začala rásť produkcia z nových ložísk až na úroveň 80 tis. ton ropy ročne. Od 50. rokov významne rástla aj ťažba a využívanie zemného plynu a kondenzátov. V 60. rokoch došlo k recesii prieskumnej činnosti a nadväzne aj produkcie. V 70. rokoch sa začali budovať podzemné zásobníky na prebytky zemného plynu na strategické skladovanie čo je aj v súčasnosti dôležité pre energetickú bezpečnosť.  

Na Slovensku sa roponosné súvrstvia nachádzajú v Záhorskej nížine, kde sú viazané na Viedenskú panvu. Prvým objaveným ložiskom boli Gbely. Najdôležitejším plyno- a roponosným horizontom sú súvrstvia bádenu a sarmatu (miocén). Kolektormi sú piesky alebo slabo spevnené pieskovce a zlepence.

Ďalšou oblasťou s náleziskami ropy je Panónska panva na východnom Slovensku s ložiskami v oblasti Senného, Stretavy a Ptrukše. Výskyty ropy sú ďalej známe i z rozhrania Centrálnokarpatskej paleogénnej panvy a bradlového pásma v Spišsko-šarišskom medzihorí, kde sa nachádza ložisko Lipany. Ropa bola nájdená aj na viacerých miestach vo flyšovom pásme (potvrdené vrtmi) napr. Miková na východnom Slovensku, známy prirodzený výver v Korni na Kysuciach.

Ročne zo záhorských vrtov v súčasnosti vyprodukujú 56 000 ton ropy, 10 500 ton gazolínu a 254 miliónov kubických metrov zemného plynu.Ťažba ropy na Slovensku v roku  ..........pokrývala iba 1% domácej spotreby. Prieskum a ťažbu ropy robí Nafta, a.s. so sídlom v Gbeloch. Množstvo ropy ťaženej na Slovensku nikdy nepostačovalo potrebám a ropa musela byť nakupovaná v zahraničí.

Rozvoj priemyslu v 19. storočí si vyžadoval využívanie nových zdrojov energie. Popri uhlí sa po začatí ťažby ropy v USA začal veľký rozvoj ťažby a neskôr aj spracovania ropy. V začiatkoch bol podstatný záujem o petrolej na svietenie a benzín. História spracovania ropy na Slovensku sa začala písať skôr ako jej ťažba. Začiatok je spojený so vznikom spoločnosti Apollo, ktorá vznikla v roku 1895 a v roku 1896 postavila a začala prevádzkovať rafinériu v Bratislave.

Rafinéria Apollo prešla počas svojej histórie obdobia veľkého rozvoja, musela prekonať medzivojnovú krízu, nemeckú právu počas vojnových rokov i tragické a ničivé bombardovanie na konci 2. svetovej vojny v roku 1944. V povojnových rokoch ešte pracovala, ale veľký rozvoj spracovania ropy nastal až po rozhodnutí vybudovať nový závod Slovnaft v inej lokalite Bratislavy a po zabezpečení trvalého zdroja ropy z vtedajšie ZSSR.

V roku 1936 bola založená Štátna rafinéria minerálnych olejov v Dobovej pri Banskej Bystrici, produkovať začala v roku 1938. Na konci vojny bola silne poškodená spojeneckým bombardovaním. Po vojne vznikla spoločnosť Petrochema, ktorá spracovávala najmä slovenskú nízkosírnu ropu.

Najväčší rozvoj spracovania ropy na Slovensku je spojený s vybudovaní rafinérskych a neskôr petrochemických kapacít v Slovnafte Bratislava v 60. až 80 rokoch 20. storočia.

Po roku 1989 vznikla akciová spoločnosť Slovnaft, ktorá sa veľkými investíciami zmodernizovala na jednu z najmodernejších rafinérií Európy so súčasnou kapacitou 6 mil. ton ropy ročne.