O nás

Vitajte na portáli Slovenského výboru pri Svetovej petrolejárskej rade (World Petroleum Council) – SK WPC, ktorý reprezentuje Slovenskú republiku na tomto významnom fóre. Ambíciou portálu je sprostredkovať návštevníkom informácie o rope a zemnom plyne a prispievať tak k rozširovaniu znalostí o strategických surovinách technologickej civilizácie.

World Petroleum Council (WPC) je medzinárodná mimovládna organizácia, zameraná na podporu dialógu medzi podnikateľmi v oblasti ropného priemyslu, obchodu a výskumu. Cieľom organizácie je riešenie technických, sociálnych, environmentálnych a právnych problémov pri využívaní zdrojov energie v prospech všetkých ľudí.

WPC poskytuje fórum na riešenie najzávažnejších problémov energií a ropy.

SK WPC je záujmovým združením právnických osôb podľa § 20f až 20j Občianskeho  zákonníka. Za riadneho člena WPC bola zvolená na v Madride 29. júna 2008 počas 19. Svetového petrolejárskeho kongresu (World Petroleum Congress), ktorého sa zúčastnilo vyše 4000 odborníkov zo 60 krajín.

Cieľom SK WPC je informovať odbornú aj laickú verejnosť o možnostiach nových technológií v oblasti ropného priemyslu a priemyslu zemného plynu a podporovať ich s ohľadom na ekonomické, finančné a environmentálne aspekty tohto hospodárskeho segmentu.

Poslaním SK WPC je:

  • podporovať príslušné vedecké inštitúcie, ústavy, osoby a publikácie;
  • napomáhať vydávaniu publikácií podporujúcich rozvoj chemického výskumu v oblasti ropného priemyslu ;
  • organizovať odborné podujatia, ako sú konferencie, semináre, prednášky, workshopy na témy v oblasti ropného priemyslu, a tým prispievať k výmene názorov, nadviazaniu kontaktov a riešeniu aktuálnych problémov v tejto oblasti;
  • uskutočňovať školenia odborných skupín;
  • nadväzovať  kontakty s domácimi ako aj zahraničnými ropnými spoločnosťami, inštitúciami pôsobiacimi v tomto hospodárskom segmente,  profesijnými  organizáciami, distribútormi, významnými podnikmi, orgánmi verejnej správy v  Slovenskej republike;
  • spolupracovať s ďalšími príslušnými organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí vrátane výmeny informácií a prípadného členstva v takýchto organizáciách;
  • prispievať k dodržiavaniu etického správania sa svojich členov;
  • vytvárať podmienky pre výmenu skúseností a informácií v oblasti ropného priemyslu;
  •  sprostredkovávať kontakty s WPC a s národnými výbormi členských krajín WPC, organizovať odovzdávanie informácií členom Združenia, informovať členov Združenia o aktivitách WPC a jej pracovných skupín;
  • odporúčať WPC členov Združenia do programových komisií a autorov príspevkov na kongresy.

 

Združenie sa nezaoberá podnikateľskou ani obchodnou činnosťou a nevyvíja politické aktivity.