Odborné publikácie

Oprava a stresstest guľových zásobníkov skvapalnených
Doc. Ing. Pavel Élesztös, CSc., Doc. Ing. Štefan Benča, CSc., Prof. Ing. Ivan Hrivňák, Ing. František Sklenár, Ing. Ľudovít Böhm
Indexová metóda hodnotenia rizík v chemických výrobách
J. Maroš, V. Fecková, M. Šoóš, B. Remiarová, Ľ. Jelemenský
Metóda "What-If" a její praktické použití
V. Raška, F. Babinec
GC-MSD/SIM charakterizácia nepolárnych extrahovateľných vysokovriacimi ropnými frakciami
Mgr. Renáta Mračnová, RNDr. Róbert Kubinec, CSs., Prof. Ing. Ladislav Soják, DrSc., Ing. Alica Eszényiová, Dr. Angelika Kraus
HAZOP - metóda na identifikáciu možných nebezpečných stavov a prevádzkových problémov
Ľudovít Jelemenský, Viera Fecková, Jozef Markoš
Korózne poškodenie vplyvom polythionových kyselín a CL iónov pri odstávkach zariadenia
P. Bernasovký, J. Országhová, J. Kudlička, T. Žáček
Identifikace zdrojů rizika metodou Dow Fire & Explosion Index
F. Babinec, P. Dorazil
Alkylácia ľahkých uhľovodíkov ako zdroj vysokooktávných motorových benzínov
(ijama)
Aplikácia SPME v enviromentálnej analýze
Ing. Martina Slezáčková, Doc. Ing. Eva Matisová, DrSc., Ing. Jana Sedláková
Aplikácia SPME v enviromentálnej analýze II
Ing. Martina Slezáčková, Doc. Ing. Eva Matisová, DrSc., Ing. Jana Sedláková