Národný energetický a klimatický plán Slovenska potrebuje revíziu, tvrdí SAPI

Národný energetický a klimatický plán (NECP) Slovenska, ktorý v decembri schválila vláda, potrebuje revíziu. Uviedla to Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) na základe vlastnej analýzy možností využitia obnoviteľných zdrojov energie (OZE). SAPI sa sústredila najmä na tri oblasti dekarbonizácie Slovenska, a to na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, vykurovanie a chladenie z OZE, i využitie OZE v doprave. Informáciu priniesla agentúra TASR.

      Plány Slovenska na zvyšovanie výroby elektriny z OZE považuje SAPI za málo ambiciózne. V sektore výroby elektriny z OZE bol na rok 2030 stanovený cieľ 27,3 % z celkovej výroby elektrickej energie, čo je na podľa Ministerstva hospodárstva SR na hranici technických možností elektrizačnej sústavy. Asociácia však navrhuje zvýšiť plán príspevku týchto zdrojov do roku 2030 na úroveň 31,16 %. Podľa SAPI je možné výrazné zvýšenie využívania fotovoltiky, predovšetkým prostredníctvom modelu samospotrebiteľov, ale aj prostredníctvom väčších pozemných inštalácií.
      Pri zvyšovaní podielu OZE na výrobe energie sa NECP zameriava najmä na vykurovanie a chladenie, no podľa SAPI sú možnosti využívania biomasy, biometánu a energetického zhodnocovania odpadu u nás obmedzené. "Na druhej strane v NECP badať nízku úroveň ambícií v oblasti technológie tepelných čerpadiel, ktorá by mala byť hlavným technologickým prvkom vykurovacích a chladiacich systémov na dosiahnutie požadovaných energetických tried budov v budúcnosti," uviedla SAPI.
      NECP podľa asociácie najviac podceňuje príležitosti na zvýšenie podielu OZE v sektoroch elektromobility na báze batérií a vodíka. Ministerstvo hospodárstva zvolilo veľmi konzervatívny scenár, ktorý podľa SAPI nezodpovedá celosvetovému priemernému rastu týchto odvetví. "Vzhľadom na všetky tri odvetvia dekarbonizácie je na základe nášho návrhu možné dosiahnuť príspevok obnoviteľných zdrojov energie na úrovni 22,9 % do roku 2030, prípadne až na úrovni 25,6 %, po zohľadnení multiplikačných koeficientov v sektore elektrickej mobility batérií a vodíka," tvrdí riaditeľ SAPI Ján Karaba.
      SAPI preto navrhuje, aby Slovensko revidovalo NECP s prihliadnutím na realistickejšie scenáre vývoja konečnej spotreby energie a stanovilo celkovo ambicióznejšie ciele na dosiahnutie podielu OZE. Za nevyhnutný považuje SAPI aj rozvoj inteligentných sietí a energetických úložísk, ktoré povedú k zrušeniu takzvaného stop stavu na pripojenie ďalších obnoviteľných zdrojov energie do siete.