Eurostat: Len 12 krajinám EÚ sa darí plniť ciele pre obnoviteľné zdroje energie

Podiel zdrojov obnoviteľnej energie na celkovej spotrebe energie v Európskej únii (EÚ) vzrástol v roku 2018 na úroveň 18 percent a podľa Eurostatu, štatistického úradu EÚ, sa 12 krajinám Únie podarilo dosiahnuť alebo aj prekročiť podiel zdrojov obnoviteľnej energie, ktorý si stanovili ako cieľ do roku 2020. Slovensko medzi nimi nie je. Správu priniesla agentúra TASR.

      Vo štvrtok zverejnená správa Eurostatu naznačila, že v roku 2018 dosiahol podiel energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie v EÚ 18 %. V roku 2017 to bolo 17,5 %, kým v roku 2004 (odkedy sa merajú tieto údaje) len 8,5 %.
      Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky. Cieľom EÚ je do roku 2020 dosiahnuť 20 % výroby energie z obnoviteľných zdrojov a do roku 2030 by tento podiel mal dosiahnuť úroveň najmenej 32 %.
      Z 28 členských štátov EÚ do roku 2018 len 12 štátov dosiahlo podiel, ktorý sa rovná alebo je vyšší ako ich národné záväzné ciele do roku 2020. Ide o Bulharsko, Cyprus, Českú republiku, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Litvu, Lotyšsko, Švédsko a Taliansko.
      Ďalšie štyri krajiny - Maďarsko, Portugalsko, Rakúsko a Rumunsko - majú blízko k splneniu svojich národných cieľov na rok 2020 (menej ako jeden percentuálny bod), deviatim členským krajinám, medzi ktorými je aj Slovensko, chýbajú do splnenia cieľa jeden až štyri percentuálne body, zatiaľ čo tri krajiny EÚ - Holandsko, Francúzsko a Írsko - zostávajú pozadu o 4 a viac percentuálnych bodov.
      V roku 2018 sa podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie zvýšil v 21 z 28 štátov Únie, v jednom členskom štáte zostal stabilný a v šiestich krajinách tento podiel klesol. Zďaleka najvyšší podiel malo Švédsko, kde v roku 2018 viac ako polovica (54,6 %) vyrobenej energie pochádzala z obnoviteľných zdrojov. Nasledovali Fínsko (41,2 %), Lotyšsko (40,3 %), Dánsko (36,1 %) a Rakúsko (33,4 %). Naopak, najnižší podiel obnoviteľných zdrojov bol zaznamenaný v Holandsku (7,4 %) a nízke podiely (menej ako 10 %) boli zaznamenané aj na Malte (8 %), v Luxembursku (9,1 %) a Belgicku (9,4 %).
      Každý členský štát EÚ má svoj vlastný cieľ v rámci stratégie Európa 2020. Národné ciele zohľadňujú rôzne východiskové body členských štátov, potenciál obnoviteľnej energie a celkovú hospodársku výkonnosť.